Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky poradny tradiční čínské medicíny Radky Vymlátilové, IČO: 02149401, se sídlem Paříkova 910/11, 190 00, Praha 9 – Vysočany (dále jen „poskytovatel“).

 1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem poradenství tradiční čínské medicíny v provozovně Lidická 6, 150 00 Praha 5 a kupujícím poskytovaných služeb (dále jen „zákazník“).

1.2. Poskytovatel poskytuje poradenství v oblasti tradiční čínské medicíny na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3 Nákupem dárkového poukazu nebo telefonickým objednáním konkrétního termínu konzultace projevuje zákazník svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami poskytovatele.

1.4 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit služby či zboží od poskytovatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 1. Objednávka služeb

2.1. Termín návštěvy za účelem konzultace či poskytnutí jiné služby

Termín návštěvy je třeba rezervovat předem a to po osobní, telefonické nebo emailové domluvě. Dohodnutý termín návštěvy je pak považován za závaznou objednávku. Poskytovatel si na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas a prostor.

2.2. Přeobjednání

Pokud se nemůže zákazník v dohodnutém termínu návštěvy dostavit, informuje o tom ihned telefonicky poskytovatele, nejpozději však 24 hodin před termínem návštěvy.

2.3. Pozdní příchod

Dostaví-li se zákazník více než 15 minut po dohodnutém termínu návštěvy, bude služba provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase.

2.4. Odmítnutí poskytnutí služby

Služba může být odmítnuta poskytovatelem v těchto případech:

 1. zákazník se dostaví se zjevnými příznaky infekčních onemocnění,
 2. zákazník se dostaví v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek,
 3. zákazník se dostaví se závažnými zdravotními problémy medicínského charakteru,
 4. zákazník se dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu,
 5. zákazník se během objednávání termínu návštěvy vyjadřuje nepřístojným způsobem.

2.5. Předčasné ukončení poskytované služby

Služba může být předčasně ukončena, pokud se během poskytování služby:

 1. objeví u zákazníka zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo
 2. objeví u zákazníka zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo
 3. objeví u zákazníka zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo
 4. zákazník bude chovat nepřístojným způsobem i přes opakovanou výzvu k nápravě.

2.6. Platba při přeobjednání, pozdním příchodu, odmítnutí, či předčasné ukončení služby

V případě nedostavení se na dohodnutý termín návštěvy je zákazník povinen uhradit poskytovateli úhradu v plné výši objednané služby (případně bude takováto částka rovnou odečtena z hodnoty poukazu). Totéž platí i v případě pozdního příchodu dle odst. 2.3 těchto obchodních podmínek, odmítnutí poskytnutí služby dle odst. 2.4 písm. a), b), c), či d) a předčasném ukončení poskytované služby dle odst. 2.5 písm. a) až d).

2.7. Bezpečnost

Poskytovatel poskytuje nadstandardní zákaznické služby. Prostor je vybaven čekárnou, toaletou a nápoji. Samotná služba probíhá v samostatné místnosti, která je komfortně vybavena, kde si zákazník odkládá věci. Není tedy riziko odcizení jakýchkoliv věcí zákazníka, vše je v bezpečí a vždy v blízkosti zákazníka.

2.8. Informovaný souhlas zákazníka

Zákazník je před každou službou informován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne službu podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

2.9. Ceník služeb

Ceník služeb je k nahlédnutí v provozovně a na webových stránkách poskytovatele www.radkavymlatilova.cz. V případě dohodnutého termínu služby v sobotu, neděli nebo o svátcích je k ceně dané služby účtován příplatek 100%.

 1. Reklamace služeb

3.1 Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele.

3.2 Práva z odpovědnosti za vady služby může zákazník konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Lidická 6, 150 00 Praha 5, telefonicky na čísle 737 270 537 či elektronickou poštou na emailové adrese radkatcm@gmail.com

3.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování služby je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelem a zákazníkem.

 1. Dárkový poukaz

4.1. Použití dárkového poukazu

Dárkový poukaz lze použít na úhradu libovolné služby z nabídky. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah dohodnout při sjednávání termínu návštěvy nebo před zahájením služby. Nabídku služeb najdete na webových stránkách www.radkavymlatilova.cz Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem služby pro ověření platnosti.

4.2. Hodnota dárkového poukazu

Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou nebo na konkrétní službu. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

4.3. Platnost dárkového poukazu

Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti.

4.4. Lhůta použitelnosti

Lhůta použitelnosti dárkového poukazu činí šest měsíců od data prodeje, uvedeného na rubu dárkového poukazu. Služby je nutno vyčerpat nejpozději do uplynutí lhůty platnosti poukazu. Lhůtu použitelnosti nelze prodloužit.

 1. Závěrečná ustanovení

5.1 Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti

Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny poskytovatele.

5.2. Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1. 10. 2021 a nahrazují všeobecné obchodní podmínky ze dne 1.12.2020.

V Praze dne 14. září 2021

Radka Vymlátilová